ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

        -          Art. 1 -- TOEPASSINGSGEBIED

      -          Art. 2 – BESTELLINGEN EN BESCHIKBAARHEID

-          Art. 3 – PRIJS

-          Art. 4 – BETALINGSVOORWAARDEN

-          Art. 5 – LEVERINGSVOORWAARDEN

-          Art. 6 – KLACHTEN

-          Art. 7 – UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID

-          Art. 8 – BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS

-          Art. 9 – EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID – TOEPASSELIJK RECHT

Art. 1 – TOEPASSINGSGEBIED

De huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de door Tondeur ontvangen bestellingen en geldig op het ogenblik van de bestelling.

Deze voorwaarden kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden, onder voorwaarde dat de wijzigingen op onze site worden weergegeven.

Art. 2 – BESTELLINGEN EN BESCHIKBAARHEID

Wij antwoorden op uw bestelling zolang onze voorraad strekt en tot uitputtung van de voorraad van onze leveranciers.

Aangezien onze voorraad niet dagdagelijks bij te houden is, kan er altijd een verschil optreden tussen de werkelijke voorraad en deze op onze site. Indien u meerdere bestellingen plaatst, sommingen in voorraad en andere op bestelling, zal de gemiddelde wachttijd, vóór verzending, ongeveer 2 weken bedragen.

Tondeur kan niet aansprakelijk gesteld worden bij tijdelijke of definitieve uitputting van één of meerdere artikels bij onze leveranciers.

Bij bevestiging van uw bestelling verbindt u zich ertoe onze Algemene Verkoopsvoorwaarden te aanvaarden.

Aarzel niet ons te contacteren voor alle vragen betreffende een bestelling, een annulatie of een omwisseling.

U kan uw bestelling plaatsen op de volgende manier :

-          via internet : www.tondeur.be

-          per post : Tondeur Diffusion, Van Kalkenlaan 9, 1070 Brussel (België)

-          per fax op het nummer : 32 (0)2 555.02.09

-          per telefoon  op het nummer :  32 (0)2 555.02.17

Bij bestellingen die via internet geplaatst werden, krijgt u automatisch een bevestiging per mail. Na het ontvangen van de betaling wordt de bestelling zo vlug mogelijk uitgevoerd.

Art. 3 – PRIJS

De prijzen zijn vermeld in euro, alle belastingen inclusief, de transportkosten zijn niet inbegrepen.

Deze prijzen zijn ten allen tijde aanpasbaar zonder voorafgaand advies, maar we passen de prijzen toe die van kracht waren en u werden medegedeeld op het ogenblik van de bestelling.

Voor buitenlandse bestemmingen, kunnen douane rechten of andere taksen gevordert worden (lokale BTW, invoerRechten….), deze kosten vallen ten laste van de klant.

Alle facturen zijn opgemaakt en betaalbaar enkel en alleen in euro. De goederen blijven ons eigendom  tot de volledige betaling ervan.

Art. 4 – BETALINGSVOORWAARDEN

De vereffening kan op de volgende manieren geschieden;

-          via credit card (VISA, Eurocard Mastercard). De kaarten uitgegeven door banken die buiten België gedomicilieerd zijn, dienen noodzakelijkerwijs internationale bankkaarten te zijn. Uw bankgegevens kunnen doorgegeven worden per fax of via het internet.

-          via overschrijving, uitsluitend in euro, overgemaakt ten gunste van Tondeur Diffusion, via de code BIC GEBABE.BB en de code IBAN BE94 2100 4024 1514.

Uw bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van de betaling.

Art. 5 – LEVERINGSVOORWAARDEN

De levering geschiedt op het adres dat bij de bestelling is doorgegeven. De risico’s zijn ten laste van de klant vanaf de datum dat de goederen onze lokalen verlaten. De gemiddelde wachttijden die u medegedeeld werden zijn enkel een aanwijzing en kunnen variëren naargelang de bestemming.

Ingeval van laattijdige levering of uitputting van de stock bij onze leveranciers, kan Tondeur niet verantwoordelijk gesteld worden.

Art. 6 – KLACHTEN

Indien de levering niet overeenstemt met de door u bestelde artikelen, beschikt u over een termijn van 2 weken, vanaf ontvangst, om ons de goederen in de originele verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de factuur, terug te bezorgen.

U zal volledig terugbetaald worden, behalve de verzendingskosten, die ten uwe laste blijven. Beschadigde goederen worden niet teruggenomen.

Indien een artikel beschadigd was, beschikt u eveneens over een termijn van 2 weken om ons de goederen, in de originele verpakking en vergezeld van een gegronde motivering en de factuur, terug te bezorgen. Het wordt vergoed of vervangen. In dit geval zullen de verzendingskosten terugbetaald worden. Verzendingen onder rembours worden geweigerd.

Art. 7 – UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID

De werken die op onze site verkocht worden beantwoorden aan de van kracht zijnde wetgeving.

Tondeur wijst elke verantwoordelijkheid van de hand, indien het geleverde artikel niet zou voldoen aan de van kracht zijnde wetgeving van het land waar het geleverd wordt.

We zijn niet verantwoordelijk indien de contractuele verplichtingen niet nagekomen worden tengevolge van een stockbreuk of indien de goederen niet beschikbaar zijn ingeval van staking  bij de verzendingsdiensten, of in geval van overmacht (ramp, brand….).

Tondeur is niet verantwoordelijk ingeval van een verkeerde voorstelling van de produkten; de foto’s, teksten en illustraties van die producten, zijnde niet contractueel.

Art. 8 – BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS

Tondeur behandelt de informatie betreffende zijn klanten met de grootse vertrouwelijkheid. De inlichtingen die ingewonnen werden bij uw bestelling zijn onontbeerlijk voor een goede verwerking. Die gegevens worden opgeslagen in een beveiligde en geheime server.

Overeenkomstig de europese richtlijnen betreffende de wet “Informatica en vrijheden”, beschikt u over het recht op inzage en rechtzetting betreffende gegevens die u aangaan.

Art. 9 – EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Europees Recht. Bij betwisting zijn enkel en alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.